General conditions

Travel agency

registered in the commercial register, maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, block 170543

Address: Krakovska 19, Prague 1 Nové Město 11000

Mob: +420 773 633 980       Tel: +420 222 966 188

ID: 24742171, Tax ID : CZ 24742171

1.The contractual relationship

1.1 These general conditions govern the mutual rights and obligations of EuroTour Group s.r.o.  And its customers (hereinafter referred to as the "Client") in relation to all offers, applications, services and contracts concluded between them (hereinafter the "Agreement"), unless the parties agree otherwise.

1.2 Contractual documents for the purposes of this Agreement shall mean exclusively accepted proposals, accepted applications and contracts or subcontracts (hereinafter referred to as "Contractual Documents"), on the basis of which contractual relations are concluded between EuroTour Group s.r.o.  and the client.

2. Subject of execution

2.1 EuroTour Group s.r.o. will provide the client services in accordance with the specifications in the relevant contractual documents, which can be completed either for individual or subsequent partial execution.

2.2 The Customer undertakes to pay for the services provided under these conditions, in accordance with the contractual documents.

3. Fees and payment conditions.

3.1 The cost of services is agreed in the contract documents.  The price is without VAT.

3.2 Payment of invoices is made within 14 days from the date it was received.  Invoices are sent by e-mail.

4. Protection of confidential information.

4.1 Counterparties (contracting parties) undertake to maintain confidentiality for all facts that are learned in connection with the performance of their activities under this agreement, and which are of a trade secret nature or are otherwise considered confidential.

4.2 Confidential information can not or ceases to be:

a) Information provided to the contractor was at that time publicly known,

b) Information that became publicly available after it was provided by the contractual party, except when this information became public, as a result of a violation by the contractual party of the treaty,

c) Information that was the contractual side of the originally known, before it was provided, and

d) Information that the party to the contract is obliged to notify the commissioners on the basis of generally binding legal laws.

5. Liability for damage

5.1 EuroTour Group s.r.o. is liable for damage caused to the client as a result of a breach of duty, if this violation was not caused by circumstances that exclude liability under applicable legal laws and / or unprofessional behavior of the client or another user. EuroTour Group s.r.o. in this case is obliged to pay the proven real damage, if it is solely due to her fault, and only the amount paid by the client on the basis of the relevant contractual documents (without VAT). Loss of profit or indirect losses is not compensated in principle.

6. Resolution of disputes

6.1 If the parties have not reached a decision up to sixty (60) days, either party may refer the dispute to arbitration. All disputes arising under the current conditions and in connection with them, should be resolved in an arbitration court under the Chamber of Commerce of the Czech Republic, in accordance with regulations and rules in the presence of three people.

            7. General and final provisions

7.1 In the case where any of the provisions or part of the contract, the contract documents and/or these Agreements are invalid or unenforceable, then the remaining parts in full force and effect if the provision or part of this contract does not achieve the purpose for which the relevant contract was concluded.

7.2 The parties agree that the communication will be made in writing by e-mail without a certified signature.

7.3 In case of contradiction between the contents of individual documents in the contract, the content of the mandatory offer is applied and takes precedence over these terms of the Agreement, and the mandatory offer along with these terms of the Agreement shall prevail over all other contractual documents.

8. All texts on the site are copyrighted and are the intellectual property of the EuroTour Group s.r.o. Any copying or use of texts on third-party resources is allowed only with the consent of EuroTour Group s.r.o.  Any cases of copying will be considered under the laws of the Czech Republic.

EuroTour Group s.r.o., with its registered office at Prague 1 - Nové Město, Krakovská 19, Postal Code 110 00, Czech Republic, ID: 21712474 Tax ID: CZ24742171, company registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, block 170543.


                                                                                                                     Všeobecné obchodní podmínky 2014

 1. Smluvní vztah

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti EuroTour Group s.r.o a jejích klientů (dále jen „klient“) ve vztahu ke všem nabídkám, objednávkám, službám a smlouvám uzavíraným mezi nimi (dále jen „VOP“), pokud se strany nedohodnou jinak.

  2. Smluvními dokumenty se pro účely těchto VOP rozumí zejména akceptované nabídky, akceptované objednávky a smlouvy nebo dílčí smlouvy (dále jen „Smluvní dokumenty“), na jejichž základě je založen smluvní vztah mezi EuroTour Group s.r.o a klientem.

 2. Předmět plnění

  1. EuroTour Group s.r.o  dodá klientovi služby v rozsahu specifikovaném v příslušných Smluvních dokumentech, které se mohou skládat ze samostatných anebo postupných dílčích plnění.

  2. Klient se zavazuje za poskytnuté plnění zaplatit cenu dle těchto podmínek a příslušných Smluvních dokumentů.

 3. Cena a platební podmínky

  1. Cena služeb je sjednaná ve Smluvních dokumentech. Cena je uváděna bez DPH.

  2. Splatnost faktur činí 14 dnů ode dne jejich doručení. Faktury se doručují el. poštou.

 4. Ochrana důvěrných informací

  1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem své činnosti podle této smlouvy a které mají charakter obchodního tajemství nebo jsou jinak považovány za důvěrné.

  2. Důvěrnými informacemi nejsou nebo přestávají být: (a) informace, které byly v době, kdy byly smluvní straně poskytnuty, veřejně známé, (b) informace, které se stanou veřejně známými poté, co byly smluvní straně poskytnuty, s výjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými v důsledku porušení závazků smluvní strany podle této smlouvy, (c) informace, které byly smluvní straně prokazatelně známé před jejich poskytnutím a (d) informace, které je smluvní strana povinna sdělit oprávněným osobám na základě obecně závazných právních předpisů.

 5. Odpovědnost za škodu

  1. EuroTour Group s.r.o  nese odpovědnost za škodu způsobenou klientovi v důsledku porušení povinností, pokud toto porušení nebylo způsobeno okolností vylučující odpovědnost dle platných právních předpisů a/nebo neodborným jednáním klienta nebo jiného uživatele. EuroTour Group s.r.o je v takovémto případě povinna zaplatit náhradu prokázané skutečné škody a to způsobené výlučně jejím zaviněním a to jen výše ceny zaplacené klientem na základě příslušných Smluvních dokumentů (bez DPH). Ušlý zisk, ani nepřímá škoda se zásadně nenahrazují.

 6. Řešení sporů

  1. Pokud se stranám nepodaří dosáhnout řešení sporu do šedesáti (60) dnů, může kterákoli ze smluvních stran předložit spor k rozhodnutí v rozhodčím řízení. Veškeré spory vyplývající z těchto VOP, smluvních vztahů uzavřených na základě těchto VOP a v souvislosti s nimi budou s konečnou platností rozhodnuty u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

 7. Obecná a závěrečná ustanovení

  1. V případě, že jakékoli ustanovení nebo část smlouvy, Smluvních dokumentů anebo těchto VOP jsou neplatné nebo nevymahatelné, zůstávají zbývající části v plném rozsahu v platnosti a účinnosti, pokud neplatnost ustanovení nebo části této smlouvy nezpůsobí zmaření účelu, pro který byla příslušná smlouva uzavřena.

  2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že za písemnou podobu se považuje i komunikace prostřednictvím elektronické pošty bez zaručeného podpisu.

  3. V případě rozporu mezi obsahem jednotlivých Smluvních dokumentů platí, že obsah závazné nabídky má přednost před těmito VOP a závazná nabídka společně s těmito VOP mají přednost před všemi ostatními Smluvními dokumenty. 

     8. Veškeré texty na těchto stránkách jsou chráněny autorským právem a jsou duševním vlastnictvím společnosti Eurotour Group s.r.o. Jakékoliv kopírování nebo použití textů na třetích strankach je povoleno pouze se souhlasem Eurotour Group s.r.o. Veškeré případy kopírování budou považovány v souladu s právním řádem České republiky.

Our website uses cookies to assure convenient browsing and improve your experience. By staying on our website, you automatically agree to use cookies.