Terms of use

Please read these terms and conditions carefully for the use of the website of our company EuroTour Group s.r.o.  with its registered office at Prague 1 - Nové Město, Krakovská 19, Postal Code 110 00, Czech Republic, ID: 21712474. With using this website, our mutual relations are governed by these terms. If you have any questions or comments about the terms of use of our web site please contact us by e-mail info@eurotour-group.ru or write to us at the above address. These conditions can be updated, changed or canceled at any time. We recommend you periodically review this page to see if you agree with all the changes. By using our website or by logging into it, you agree with the terms of use.  If you do not agree with these terms, then this website you can not use.

The use of this web site and intellectual property rights.

This site and all materials mentioned in it, including copyrights, are protected by intellectual property rights, or are our property, or we have the right to use them. These materials also include design, layout, appearance, graphics, documents and other content, such as articles, messages, presentations, history, logo, trademarks (registered or unregistered) and other text.

Without our written consent, you do not have the right to reproduce materials from this site, copy, distribute, publish further, modify or in any way distribute to others unless otherwise specified.

Any content on our website, or a part of it, can be submitted without commercial use to other users, provided that:

no material, in any way, will not change;

no graphics will be used separately without their accompanying text;

all copies will show links to our copyrights and trademark, at the same time that you must provide this site as a source material, and the users to whom you provide this material will be clearly notified about these limitations.

Responsibility

These terms of use do not exclude our liability (if any) before you on any matter, and the exclusion or attempt to exclude our liability will be considered illegal. We do not guarantee that this website will be compatible with all or specific Hardwar or Softwar that you use. We also do not guarantee that this website will be always available. We reserve the right to ever close this website or change it.  In the future, we reserve the right to interrupt, suspend, or reject your entry on this website. We are not responsible for damages or losses resulting from the changes in the content of the pages or the inability to use these pages.

We are liable to you for the damage caused to you as a result of a breach of conditions on our part. We will not be liable to you for any damages that have occurred unexpectedly as a result of breach of these terms from our side, as, for example, if we or you could not foresee this damage before your entrance to this website or at the entrance to it. In any case, our responsibility does not cover your business and losses, from which you may suffer by using this website. We are not responsible for the loss of data and lost profits, especially in connection with the suspension or termination of the website or use of additional information from it.

Please note that the information entered on this website is only for general information and interested use. We try to ensure that the information on the website is accurate and up-to-date, but we are not responsible for any inaccuracies, and therefore you should not rely on this information completely. We recommend you to seek further advice or assistance before any actions based on the information contained on this website.

References

On our website there may be links to other sites that we can not control. We do not respond for these websites, including its content in any way.  Your responsibility is to check the terms of entry and use of all further sites that you visit.

Without our prior written consent you are not allowed to post other sites links on our web site.

Closure of the contract online

No information from this website can and should not be interpreted as an offer to enter into a contractual relationship with you or with someone else, except for those terms that govern our relationship when using this website.

In the case of closing a contract with a third party, which can be specified on this web site or it is a link, in your responsibility to make sure that the terms of this agreement suit you, otherwise you can apply for legal advice.

Current legislation and competence

The creation, existence, interpretation, execution, action, and all subsequent aspects of these conditions or any provision of these conditions of use are governed by the laws of the Czech Republic.

 

  Podmínky používání webových stránek

 Přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky používání. Pro jejich účely znamená "my/náš/naše/nás" společnost EuroTour Group s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město,Krakovská 19, PSČ 110 00, Česká republika, IČ: 21712474. Náš vzájemný vztah se v souvislosti s těmito webovými stránkami řídí těmito podmínkami. Pokud máte k podmínkám používání našich webových stránek jakékoli dotazy nebo připomínky, kontaktujte nás na e-mail info@eurotour-group.ru  nebo nám napište na shora uvedenou adresu. Tyto podmínky můžeme kdykoliv aktualizovat, upravit nebo zrušit. Měli byste tuto stránku pravidelně kontrolovat, abyste zjistili, jestli se všemi změnami souhlasíte. Používáním těchto webových stránek nebo svým vstupem na ně vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami používání. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, tyto webové stránky dále nepoužívejte.

Používání těchto webových stránek a práva duševního vlastnictví

Tyto webové stránky a všechny materiály v nich uvedené jsou chráněny právy duševního vlastnictví, včetně autorských práv, a jsou buď naším majetkem nebo máme k jejich používání oprávnění. Mezi tyto materiály patří mimo jiné design, rozložení, vzhled, grafika, dokumenty a jiný obsah, jako například články, zprávy, prezentace, příběhy, loga, ochranné známky (registrované nebo neregistrované) a jiný text.

Bez našeho písemného souhlasu nesmíte materiály z těchto webových stránek kopírovat, rozšiřovat, dále zveřejňovat, upravovat či jinak zpřístupňovat ostatním, pokud není dále uvedeno jinak.

Jakýkoliv obsah našich webových stránek, či jeho části můžete nekomerčně poskytovat dalším osobám jen za předpokladu, že:

• žádné materiály nebudou nijak upravovány;

• žádná grafika nebude použita zvlášť bez svého průvodního textu;

• na všech kopiích se objeví upozornění na naše autorská práva a ochranné známky, současně že uvedete tyto webové stránky jako zdroj materiálu, a

• osoby, kterým tyto materiály poskytujete, budou o těchto omezeních prokazatelně vědět.

Odpovědnost

Tyto podmínky používání nevylučují naši odpovědnost (pokud nějaká existuje) vůči vám za jakoukoli záležitost, u které by bylo vyloučení nebo pokus o vyloučení naší odpovědnosti nezákonné.

Nezaručujeme, že tyto webové stránky budou kompatibilní s veškerým nebo určitým hardwarem nebo softwarem, které používáte. Nezaručujeme ani, že tyto webové stránky budou vždy nebo v konkrétní okamžik dostupné. Vyhrazujeme si právo tyto webové stránky kdykoli zrušit nebo upravit. Dále si vyhrazujeme právo Váš přístup na tyto webové stránky přerušit, pozastavit, či odmítnout. Neneseme žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty vzniklé změnami obsahu stránek anebo nemožností použití těchto stránek.

Jsme vůči vám odpovědní pouze za škody, které utrpíte v důsledku porušení těchto podmínek z naší strany. Neodpovídáme vám za žádné škody, které nepředpokládaně vzniknou porušením těchto podmínek z naší strany, jako například pokud jsme my nebo vy nemohli tyto škody předvídat před vaším vstupem na tyto webové stránky nebo při vstupu na ně. Naše odpovědnost vůči vám se v žádném případě nevztahuje na obchodní a jiné škody, které můžete utrpět, včetně a mimo jiné ztráty dat, ušlého zisku a to v souvislosti zejména s přerušením, či ukončením provozu webových stránek nebo použitím informací z nich.

Zdůrazňujeme, že informace na těchto webových stránkách jsou uváděny pouze pro obecné informační a zájmové účely. Snažíme se, aby informace na nich obsažené byly přesné a aktuální, ale neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli jejich nepřesnosti. Proto byste se na tyto informace neměli spoléhat. Doporučujeme vám, abyste před jakýmkoli jednáním na základě informací obsažených na těchto webových stránkách vyhledali další rady či pomoc.

Odkazy

Na našich stránkách mohou být odkazy na jiné webové stránky, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Za tyto webové stránky, včetně jejich obsahu, nijak neodpovídáme a neschvalujeme je. Je vaší odpovědností prověřit si podmínky přístupu a užívání všech dalších web stránek, které navštívíte.

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte na jiné webové stránce umístit odkaz na naše webové stránky.

Uzavírání smluv online

Žádné informace na těchto webových stránkách se nemají a ani by se neměly vykládat jako návrh na uzavření smluvního vztahu s vámi či kýmkoli jiným, s výjimkou těchto podmínek, kterými se řídí náš vztah v souvislosti s používáním těchto webových stránek.

Pokud uzavřete smlouvu se třetí stranou, která je na těchto webových stránkách uvedená nebo na kterou je na nich odkaz, je vaší odpovědností ujistit se o tom, že vám podmínky této smlouvy vyhovují, případně využijte právní konzultace.

Platné zákony a jurisdikce

Vytvoření, existence, výklad, plnění, platnost a všechny další aspekty těchto podmínek či jakéhokoli ustanovení těchto podmínek používání se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 1. března 2014

Tetyana Sashka jednatelka

Our website uses cookies to assure convenient browsing and improve your experience. By staying on our website, you automatically agree to use cookies.